Luka (Ilya) Skorochod

Portfolio Manager, Skopos Impact FundShare

Luka (Ilya) Skorochod