Vishal Mehta

Co-founder & Partner, Lok CapitalShare

Vishal Mehta